** ผลงาน รายวิชาการออกแบบกราฟิก  ของนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร